Student Portal

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst

Alle rechten voorbehouden. Niets van de inhoud van de digitale leeromgeving mag worden
bewerkt, vertaald, opgeslagen, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, door middel van druk, (foto)kopie, opname,
digitalisering of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de rechthebbenden. Onder openbaar maken wordt expliciet ook
verstaan het geven van onderwijs (cursus, les, instructie, training en dergelijke).

Het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving wordt beschikbaar geteld aan personen
die aan een door, of met toestemming van, de auteurs gegeven opleiding, seminar of
dergelijke deelnemen of hebben deelgenomen. Toegangsverlening of verspreiding van het
cursusmateriaal aan anderen vindt uitsluitend plaats na verleende toestemming van de
auteurs. Het materiaal in de digitale leeromgeving, of een gedeelte daarvan, mag niet,
onder welke titel dan ook, aan anderen worden overgedragen of ter beschikking worden
gesteld zonder voorafgaande toestemming van de auteurs.

Personen die een door of mede door de auteurs ondertekend diploma, certificaat of bewijs
van deelname bezitten van een door hen gevolgde opleiding aan de Information Security
Academy, Business Continuity Academy en Security Management Academy hebben het
recht het cursusmateriaal in de Nederlandse taal toe te passen. Echter met uitzondering van
het geven onderwijs (cursus, les, instructie, training, voorlichting, introductie e.d.) welk recht
de auteurs zich uitdrukkelijk voorbehouden. Aan hen is bewerking, zoals het invullen van
gegevens, wijzigen van indeling e.d., welke noodzakelijk is ten behoeve van een goede
toepassing, toegestaan.

Alle in dit de digitale leeromgeving (inclusief eventuele bijlagen en hand-outs van sheets)
opgenomen gegevens zijn naar beste kunnen en met de grootst mogelijke zorg
samengesteld en verwerkt. De juistheid en volledigheid van deze gegevens kunnen echter
niet worden gegarandeerd.
De auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die
het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
bedoelde gegevens.
Toegang tot de digitale leeromgeving houdt in dat men kennis heeft genomen van de
bovenstaande rechten en beperkingen en daarmee instemt.